hapo-elorrio.eus EN

ES

 

Udalak 2023an Elorrioko HAPOren berrikuspena hasi berri du. HAPO berria (Hiri Antolamenduko Plan Orokorra) izango da udalerri osoaren antolamendu integralerako oinarrizko tresna nagusia, hau da, Elorrio osoko lurzoruaren eta eraikinen erabilerak antolatzen dituena, bai publikoak, bai pribatuak.

Gaur egun indarrean dagoen HAPO 2011koa da, eta 12 urteren ondoren berrikusten da, egungo beharretara egokitzeko eta, horrela, etorkizuneko beharrei erantzun ahal izateko. HAPO udal tresna nagusia da Elorrioko biztanleek nahi duten / dugun etorkizuneko udalerri eredurantz aurrera egin ahal izateko. Zer udalerri-eredu nahi dugu? Bizi, lan egin, gozatu... ahal izateko udalerria? Horretarako, nola planifikatu behar dugu gure herria?

HAPOren berrikuspena prozesu luzea da, eta urte batzuk irauten du behin betiko onartu arte. Une horretan, HAPO berriak egungo HAPO ordezkatuko du. Berrikuspenean zehar herritarren parte-hartzea oso garrantzitsua da, batez ere lehen faseetan: Hau da, diagnostikoan, herria eta herritarren beharrak identifikatzen laguntzeko, baita ere Aurrerakinaren fasean, plan berria izango denaren zirriborro aurreratu bezalakoa. Horrela, ahalik eta jende gehienak parte har dezan eta HAPO berriak auzotarren beharrei erantzun diezaien, hainbat ekintza egingo dira. Lehenengoak 2023ko urria eta 2024ko otsaila bitartean egingo dira.  

Nola eta noiz parte hartu jakinaraziko dizugu. Informazio gehiago: www.hapo-elorrio.eus/partehartu orrialdean dago. 

Zure partaidetza funtsezkoa da, anima zaitez!

 

Zer da HAPO?

Elorrioko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra (HAPO) udalerri osoaren antolamendu integralerako oinarrizko tresna eta tresna nagusia da, eta, hala, Elorrio osoko lurzoruaren eta eraikinen erabilerak antolatzen ditu, bai publikoak, bai pribatuak.

Udalak onartu ondoren, HAPO berriak 2011ko oraingo HAPO ordezkatuko du. Indarraldia, behin onartuta, 8-12 urtekoa izango da. Elorrioko Udala da sustatzailea.


Zer arautzen du?

HAPOk Elorrioko lurzorua eta eraikinak arautzen ditu, publikoak zein pribatuak. Funtsean, planak zer, non eta zenbat egin ahal izango den adierazten du. Adibidez, etxebizitzari, parkeei, industriari, bidegorriei eta abarri dagokienez.

HAPOk honela sailkatzen du udalerriko lurzorua (bai publikoa bai pribatua):

  • Hiri-lurzorua (jada eraikitako bilbea)
  • Lurzoru urbanizagarria (hiri-lurzoruahedatzeko eraldatuko den lurzoru naturala)
  • Lurzoru urbanizaezina (landa-lurzoruaeta bere ezaugarriengatik babestu beharrekoa)

Era berean, HAPOk lurzoruaren erabilera kalifikatzen du (bizitegikoa, jarduera ekonomikoak, zuzkidurak…) eta bolumenak arautzen ditu (eraikigarritasuna).

Laburbilduz, HAPO berriak zer, non eta zenbat egin ahal izango den arautuko du, Elorrioko eremu fisikoan, bai lurzoru publikoan bai pribatuan.


Zergatik da garrantzitsua?

HAPO berria garrantzitsua da Elorrioko pertsonen egungo eta balizko beharrei erantzun ahal izateko.

HAPO berriak Elorrioko egitura fisikoan (lurzorua eta eraikinak, publikoak eta pribatuak) soilik eragiten badu ere, garrantzitsua da, horrek eragin zuzena baitu udalerriaren ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-garapenean; hirirako eskubidean, Elorrioko biztanleen ahalduntzean, hiria bere herritarrentzat planifikatzean

Laburbilduz, Elorrioko HAPO berriak erabateko ikuspegi bat emango du Elorrio nolakoa izan nahi duen jakiteko, bai epe laburrean eta ertainean zein luzean. Udal tresna nagusia da Elorrioko biztanleek nahi duten / dugun etorkizuneko udalerri eredurantz aurrera egin ahal izateko. Zer udalerri-eredu nahi dugu? Bizi, lan egin, gozatu... ahal izateko udalerria? Horretarako, nola planifikatu behar dugu gure herria?


Zer EZ da HAPO?

HAPOk ez du arautzen, esaterako, Elorrioko enplegu-politika. Arlo horretan, ordea, Elorriok udalerrian jarduera ekonomikoetarako nahikoa leku ba ote duen aztertu eta, beharrezkoa izanez gero, erabilera horretarako espazioak arautu ditzake.

Era berean, HAPO berriak ez ditu xehetasunak zehazten; adibidez, ez ditu autobus-geltokiak kokatzen edo ez ditu zebra-bide gehiago ezartzen. Gai horietarako, beste udal - jarduera edo -ordenantza mota batzuk daude.


Zer muga ditu?

Udal-tresna juridiko bat izanda ere, Plan Orokorrek udalerriaz gaindiko administrazioetatik datozen eta aintzat hartu behar dituzten hainbat baldintza dituzte.

Beraz, Elorrioko HAPOk legeri sektoriala jaso beharko du, bai eta Estatutik eta Eusko Jaurlaritzatik datozen aplikazio zuzeneko arauak ere (hirigintza-estandarrak, adibidez), esaterako hurrengoei dagozkienak: ura, errepideak, lurzoru kutsatuak, ondarea edo telekomunikazioak. Zehazki, etxebizitzaren esparruan, Eusko Jaurlaritzak Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen (LAG) bitartez arautzen du HAPOn antola daitezkeen etxebizitza berrien kopurua.

Gainera, zeharkako gai jakin batzuk integratuko ditu, hala nola ingurumena, jasangarritasuna eta klima-aldaketa, ikuspegi inklusiboa, eragin linguistikoa, osasuna, inpaktu akustikoa …


 

 

HAPOren faseak

HAPO egitea prozesu luzea da, eta hainbat aldi ditu behin betiko onartu arte. Faseak, laburbilduz, honako hauek dira:

0 FASEA: HASIERA

HAPOren zero fasea Herritarrek Parte Hartzeko Programa egitean datza.

Bertan, HAPO berrikusteko prozesuan zehar egingo diren partaidetza-ekintzak jasotzen dira.

1. FASEA: ALDEZ AURREKO IKASKETAK

Fase honetan, HAPO berrikusteko garrantzitsua izan daitekeen informazio guztia biltzea da helburua. Horretarako, fase honetan azterketa sozio-urbanistikoa egiten da eta txosten sektorialak eskatzen zaizkie udalaz gaindiko administrazioei.

Zer behar ditu Elorriok gaur egun, HAPO berritik ekin behar direnak? Zer aukera?

Herritarren partaidetza bereziki garrantzitsua da fase honetan, Elorrioko biztanleen arazoak, beharrak eta aukerak zuzeneko-moduan identifikatu ahal izateko. Horregatik, fase honek hainbat kontsulta-ekintza ditu herritarrekin, Parte hartutako diagnostikoa lortzeko. Besteak beste, online inkesta bat, elkarrizketak eta oharrak.

 

2. FASEA: AURRERAKINA IDAZTEA

HAPOren Aurrerakina zirriborro aurreratu bat bezalakoa da, Elorrio osorako eta egituraz, leku zehatzetan alternatiba desberdinak proposatuz. Aurrerakina udalaz gaindiko administrazioetara bidaltzen da.

Aurrerakina idazten partaidetzak etorkizuneko irizpideei eta helburuei, proposamenei eta parte hartutako alternatibei laguntzea du helburu, besteak beste, hitzaldien, tailerren eta online inkesta baten bidez.

3. FASEA: AURRERAKINAREN ERAKUSKETA

Aurrerakina amaitu ondoren, gutxienez bi hilabetez egongo da jendaurrean, proposamenak kontrastatzeko eta iradokizunak jasotzeko. Erakusketa bat, hitzaldi informatibo bat, hainbat tailer eta kontsulta bat ditu.

4. FASEA: IRIZPIDE ETA HELBURUEN AKORDIOA

Aurrerakina jendaurrean jarri ondoren, iradokizunei eta alternatibei buruzko txosten bat egiten da, eta, horrekin batera, etorkizuneko HAPO gidatuko duten irizpideak eta helburuak idazten dira.

Fase honetan parte hartzea informazio hutsa da, jendaurreko aurkezpen batekin.

5. FASEA: HASIERAKO ONESPENA

Hasierako onespena HAPOren atariko bertsio osoa da. Ingurumen Azterlan Estrategikoarekin eta azterlan osagarriekin batera doa, hala nola generoaren araberako eraginari buruzkoa zein hizkuntza-eraginari buruzkoa. Dena udalaz gaindiko administrazioetara bidaltzen da.

Fase honek jatorri teknikoa baino ez du, parte hartzeko ekintzarik gabe.

6. FASEA: JENDAURREKO ERAKUSTALDIA (HASIERAKO ONESPENA)

Hasierako onespenaren dokumentua osatu ondoren, jendaurrean jarriko da 45 egun baliodunez gutxienez, planaren berri emateko eta, hala badagokio, alegazioak jasotzeko. Fase honek informazio-ekintzak eta herritarrei arreta emateko gune espezifiko bat ditu, hau da, HAPOren tokiko bulego bat.

 

7. FASEA: BEHIN-BEHINEKO ONESPENA

Baietsitako alegazioen emaitzarekin, HAPOren behin-behineko onespenaren bertsioa idazten da. Dokumentua Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordera bidaltzen da, azterketa teknikoa egin dezan.

Fase honek jatorri teknikoa baino ez du, parte hartzeko ekintzarik gabe.

8. FASEA: BEHIN BETIKO ONESPENA

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordearen txostenarekin eta ingurumen-adierazpen estrategikoarekin, HAPOren azken bertsioa idazten da, testu bategina. Udalbatzak behin betiko onartu behar du, eta Aldizkari Ofizialean argitaratu.

Une horretatik aurrera, HAPO berria indarrean sartuko da, aurreko HAPO ordeztuz.

Fase honetan parte hartzea informazio hutsa da.

 

 

test